Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Affärsutveckling vid fusion

Bakgrund

Två teknikkonsultföretag är på väg att fusioneras för att skapa en starkare marknadsposition i Sverige och dessutom förbättra sin internationella konkurrenskraft. Konsulterna sköter försäljningen i bägge företagen men säljkulturen är mycket olika.

Det överordnade målet är att skapa en gemensam, kundorienterad organisation med hög säljeffektivitet för att nå en ökad tillväxt i omsättning och lönsamhet.

Lösning

Carrus uppdrag är att skapa en ny gemensam organisation för de båda företagen samt att leda och stödja den praktiska fusionsprocessen.

Efter genomförande av en kommersiell audit utvecklas en affärsområdesorganisation med definierat marknadsansvar. Dessutom etableras en separat KAM-funktion för bearbetning av nyckelkunderna.

En affärsstrategi tas fram tillsammans med en konkret handlingsplan för organisationsförändringen och den fortsatta intäktsutvecklingen.  Nya verktyg införs för kundbearbetning och prissättning.

Implementeringen stöds genom att två intäktskonsulter från Carrus hyrs in som interimschefer.

Resultat

Integreringen av de båda företagen genomförs enligt plan och leder till att den förväntade ökningen av intäkter och marginaler uppnås. Den nya organisationen har en tydlig strategisk inriktning med en betydligt högre nivå av kundorientering och affärsmannaskap hos medarbetarna.