Carrus
The leading revenue consultant in Sweden

Råvarubolag förädlar inte sina intäkter

Efter en rad guldår, drivna av Kinas sug efter råvaror, visar nu bolag som Boliden, SSAB, BE Group och Höganäs missräkningar i intjäningen.

Till viss del kan det väl förklaras med tämligen klassiska svängningar i balansen mellan utbud och efterfrågan.

Om det inte vore för att sådana bolag i decennier har försökt att dämpa svängningarna och missräkningarna genom satsningar på ökad förädling av råvarorna, närmare processer med strategiska kunder, större andel riskfördelning och hedgning etc.

För den som arbetar med intäktsdriven utveckling av företag verkar det som om man enbart har satsat på att förädla just produkterna – men inte förädlat sina affärer. Sannolikt sitter man fast i ”kronor/volym”-tänket. Intäkterna uteblir från ökade kundvärden, som snabbare processer – minskad kapitalbindning – ökade utbyten – minskad miljöpåverkan osv.

För att strategin mot dämpade svängningar ska fungera måste intäktsmodellen också ”förädlas”. Det finns ju andra bra intäkter än de som svänger med efterfrågade volymer – i stället för att affärskulturen blockeras av att ”Så här har vi alltid tagit betalt”.

No comments