Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Öka intäkter och marginaler i Latinamerika

När tillväxten i varken Europa eller Asien ser lika lovande ut som tidigare, börjar allt fler svenska företag rikta blickarna mot Latinamerika. Det gäller såväl mindre exportinriktade företag som några av de mest kända varumärkena som H&M och IKEA. Nya handelsavtal har också på senare tid underlättat affärerna med många länder i regionen.

Med totalt närmare 600 miljoner invånare utgör Latinamerika en stor potentiell marknad för svenska företag som vill utveckla sina affärer. Historiskt har främst stora svenska industriföretag haft en betydande närvaro i regionen. En snabbt framväxande medelklass under senare år har dock gjort många marknader mycket attraktiva även för mindre och medelstora svenska företag.

Latinamerika består av Mexiko, Centralamerika, öar i Karibien samt länderna i Sydamerika varav de viktigaste är Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Uruguay och Venezuela.

Marknaderna har utvecklats snabbt. Initialt blev dessa länder basen för många internationella företags råvaru- och lågkostnadsproduktion, men efter hand har den egna efterfrågan utvecklats starkt och skapat en stor inhemsk marknad. Regionens länder har under de senaste 10 åren uppvisat en BNP-tillväxt som, bortsett från finanskrisen 2009, varierat mellan 4-6%. Utsikterna för de närmaste åren bedöms vara fortsatt klart positiva.

Brasilien och Mexiko är de största LA-länderna med ca 200 respektive drygt 100 miljoner invånare och är genom utlandsinvesteringar och export de drivande krafterna i regionens kommersiella utveckling.

Trots de goda marknadsförutsättningarna har utländska företag ofta haft svårigheter att nå den nivå på säljeffektivitet och marginaler som de är vana vid på sina hemmamarknader. För att lyckas i Latinamerika krävs en anpassning av affärsmodellen till de speciella förutsättningar som gäller i varje land. Samtidigt måste den praktiska implementeringen av företagets kommersiella strategi och metoder säkras genom en förmåga att hantera både affärsmässiga och kulturella skillnader.

Carrus Management har mångårig erfarenhet från flertalet marknader i Latinamerika och samordnar ett nätverk av konsulter på plats i regionen. Vi kan därför effektivt stödja svenska företag som vill utveckla sina affärer/öka sin tillväxt i LA-regionen och/eller har ett behov av att förbättra rörelsemarginalen genom åtgärder på intäktssidan. Kombinationen av våra utvecklade metoder och verktyg för affärsstrategi, intäktsoptimering, prissättning och säljeffektivitet samt vår kunskap/erfarenhet av dessa marknaders speciella förutsättningar, ger våra uppdragsgivare ett kraftfullt och verkningsfullt stöd. Våra konsulter genomför inte bara analyser och tar fram konkreta åtgärdsprogram utan kan också hyras in för att leda implementeringen och den nödvändiga förändringsprocessen.

Några av de områden där vi kan hjälpa till innefattar:

 • Ž       Marknadsundersökningar och val av marknader/kundsegment
 • Ž       Marknadsföring, prissättning och anpassning av erbjudandet
 • Ž       Framtagande/förändring av säljkanalsstrategier
 • Ž       Uppbyggnad av distributörsnätverk
 • Ž       Etablering av dotterbolag
 • Ž       Utveckling av säljorganisationer (egna och distributörers)
 • Ž       Intäktsoptimering för befintlig verksamhet
 • Ž       Rekrytering av nyckelmedarbetare
 • Ž       Interim manager

Branschmässigt har vi erfarenhet av både B2B och B2C i Latinamerika, exempelvis:

 • Ž       Kemisk industri
 • Ž       Verkstadsindustri
 • Ž       Stål och metaller
 • Ž       Medicinteknik
 • Ž       Papper och kartong
 • Ž       Drycker och livsmedel
 • Ž       Möbler och inredningsprodukter

Carrus Management kan hjälpa er att säkra en lönsam intäktsutveckling på de snabbt växande marknaderna i Latinamerika.